Största infrastrukturprojektet i Värmland någonsin

Arbetet med att bygga Karlstad resecentrum är i full gång – till en budget på 1,5 miljard kronor. Som en del i detta arbete byggs nu Karlstad centralstation om. Arbetet sker i tre etapper där hela banområdet byggs om och Vikentunneln ersätts med Vikenpassagen. Därtill byggs Trädgårdslänken, det vill säga bron över järnvägen.

– Detta är det största infrastrukturjobbet som gjorts i Värmland, säger Niklas Gunnarsson, projektledare på Trafikverket.

I november i fjol skrevs kontrakt för ombyggnationen av Karlstad centralstation och i slutet på februari i år kunde den första etappen påbörjas. 

– Hela bangården ska byggas om, vilket innebär att vi river upp samtliga spår och bygger en ny anläggning. Vi bygger också om plattformen och gör den tillgänglighetsanpassad, berättar NiklasGunnarsson, projektledare på Trafikverket.

En del i projektet är också den nya Vikenpassagen, som ska ersätta Vikentunneln och bli både ljusare och sju meter bredare. I februari startade arbetet och i samband med det fick tunneln stängas. Helt klar planeras Vikenpassagen att vara i mars-april 2026.

– Vi bygger också två nya entréer, södra och norra, till Vikenpassagen. Sedan bygger vi även Trädgårdslänken, som ska bli en bro över järnvägen. 

Byggherre för projektet är Trafikverket region Väst, som har sitt lokalkontor i Karlstad. Karlstad kommun och Region Värmland står som medfinansiärer på olika delar av projektet. Entreprenadkontraktet ligger på cirka 725 miljoner kronor.

– Detta är ett av de största byggprojekten som gjorts i Värmland och helt klart det största infrastrukturjobbet, säger Niklas.

För Infrakraft, som är totalentreprenör, är detta också det största projektet de gjort.

– Det är spännande och kul att jobba med ett så stort projekt. Det märks att det är många som tycker det, både från beställaren och entreprenörsidan. Vi har kommit igång bra med jobbet och allt går bra, säger Christian Carling, projektchef Infrakraft.

Vid tid för intervjun, i mitten på juni, har Infrakraft tio man på marksidan och lika många på betongen. Utöver detta elva tjänstemän.

Etapper

Projektet byggs i tre etapper för att pågående trafik ska kunna fortskrida utan hinder. Med några få undantag kommer tågtrafiken från Karlstad C att rulla som vanligt.

Det kommer bli totalt sju spår inne på bangården, så kallade uppställningsspår. 

– Först bygger vi den södra delen, där de nu har tagit bort spåren. Detta kommer bli spår fyra, fem och sex. En mellanplattform ska på plats och så påbörjas de södra delarna av Vikenpassagen och Trädgårdslänken. 

Sedan, i etapp två, som kommer starta i september 2024, kommer den norra delen mot stationshuset att byggas. Detta kommer bli spår ett, två och tre samt 21. Till etapp två hör även de norra delarna av Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

– Etapp tre kommer innefatta installationsarbeten och kringarbeten, men själva järnvägsanläggningen kommer då att vara färdigställd.

Vid intervjutillfället pågår markarbetet för fullt.

– Vi håller på att schakta ur, så att vi kan fylla upp med en stabil grund för järnvägsanläggningen. Vi gör också olika vattningsåtgärder inne på bangården och tar bort förorenade massor med mera.

Inom kort påbörjas arbetet med mittplattformen och att sätta upp kantstöden. De har också gjort stödkonstruktioner för det blivande taket till mittplattformen.

– Just nu håller vi också på med brostöden, mittenstödet och det södra stödet, för Trädgårdslänken. Vi förbereder också för att kunna fortsätta arbeta med Vikenpassagen. 

Enligt Niklas går arbetet som planerat och allt har hittills skett i tid. I april-maj 2026 planeras alltihop att stå klart.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se