Större risk för extrem nederbörd

Samtidigt som de flesta av oss njuter av sommaren så påminns vi om att klimatförändringarna är orsaken till de alltmer ytterliga väderförhållandena. Uttrycket ”efter sol kommer regn” har aldrig stämt bättre än idag. I branchorganisationen Fastighetsägarnas och WSP:s senaste rapport ”Regn över Sverige – extrem nederbörd i svenska städer” slås det fast att vi både kommer få längre värmeperioder och mer av extrem nederbörd i hela Sverige och att riskerna är som störst i Västra Götaland. Bland de tio orter med häftigast nederbörd ligger åtta på västkusten. Mest kommer det att regna i Borås som årligen förväntas ha nästan 11 dygn med extrem nederbörd. Men även Karlstad och övriga kommuner i länet kommer att påverkas. Inom femtio år beräknas antalet dagar med stora skyfall i solstaden Karlstad att öka med nära 100 procent jämfört med idag och Karlstad beräknas att drabbas av nästan fem dygn med extrema nederbördsmängder varje år. Ökade regnmängder riskerar medföra fler källaröversvämningar, överbelastade VA-system, ökade fuktskador, förhöjd brandrisk, erosion, ras, sättningar och väggskador i fastigheter.

Redan idag kostar naturskador miljardbelopp för landets fastighetsägare. Det är troligt att dessa kostnader kommer att öka väsentligt under det kommande seklet. När vädret förändras hamnar många fastigheter i farozonen för risker som tidigare var mer osannolika. Det är därför nödvändigt att alla fastighetsägare redan nu börjar planera för både ett varmare och blötare klimat. Ansvaret för klimatanpassningarna ligger delvis på kommunerna, men också på fastighetsägarna som har ett långtgående ansvar att skydda sina fastighetsbestånd. Som fastighetsägare behöver man se över vilka klimatrisker som finns och skapa en plan för hur dessa kan hanteras. Det handlar om att identifiera de mest kritiska fastigheterna, ta höjd för klimateffekter vid nybyggnation och renovering och utbilda anställda samt hyresgäster om risker, effekter och åtgärder.

Klimatförändringarna kommer även att påverka fastighetsägares investeringskalkyler. Ett varmare och blötare klimat kan göra det svårt att försäkra fastigheter med särskilt hög risk för naturskador. Att klimatanpassa sina fastigheter kommer därför bli allt viktigare framöver.

Fastighetsbranschen står för en sjättedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Fastighetsägarna har därför en strategiskt viktig roll i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle. Fortfarande kan mycket göras för att förhindra ett alltmer extremt klimat. Vi är beredda att ta ansvar för de kommande generationernas livsmiljö.

Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se