Studentstaden Karlstad

Karlstad lyfts i en aktuell rapport fram som en av Sveriges typiska studentstäder. Lyckas man som framgångsrik studentstad ser framtiden ljus ut med befolkningsökningar, dynamiska stadskärnor och blomstrande handel. Avgörande är dock stadens förmåga att dra nytta av sina unika förutsättningar. Att anpassa sig efter människorna som bor och vistas där är avgörande. Det finns i dag över femtio universitet och högskolor i Sverige och allt fler svenskar väljer att studera efter gymnasiet. I rapporten Cityindex Insikt listas 13 städer runt om i Sverige som typiska studentstäder, Karlstad är en av dem. Enligt rapporten står studentstäderna väl rustade inför framtiden. Med en 20-procentig befolkningsökning växer dessa städer betydligt mer än de som inte har universitet och högskola. Studentlivet bidrar också till att skapa liv och rörelse i stadskärnor genom stort utbud av restauranger och caféer. Framgångsfaktorerna för att Karlstad lyckas som studentstad är flera – men handlar i grunden om att dra nytta av dess unika förutsättningar. Vi behöver därför komma ihåg att inkludera studentrepresentanter vid tillfällen då stadens aktörer träffas i samverkansprojekt med fokus på stadskärnans utbud och utveckling. Framgångsrika stadskärnor vet vad som attraherar människorna som vistas där och kan omsätta det till flöden och större tillväxt.Därutöver finns specifika framgångsfaktorer som är viktiga att jobba med för att på sikt stärka studentstäder likt Karlstad. En sådan är att knyta samman campus med centrum och dra nytta av det faktum att studenterna skapar liv och rörelse på udda tider som bidrar till ökad dynamik. Väl tillvaratagen kan studenternas dygnsrytm bidra till att öka omsättningen för handeln. I rapporten listas också utmaningarna inför framtiden. Likt andra studentstäder är en utmaning för Karlstadatt få studenterna att stanna kvar efter examen. Att skapa trivsel under studietiden är så klart viktig, men här blir också framtida tillgång till bostäder och jobb avgörande.

5 reflektioner och tips om studenter

  1. Är för delningstjänster – Hur ser stadskärnans ut för återbruk, reparation och begagnathandel?
  2. Uppskattar konsumtionsfria platser för studier och vila – Hur ser stadskärnans konsumtionsfria platser ut?
  3. Är på väg ut i arbetslivet – Hur ser förutsättningarna ut att stanna kvar i staden efter studietiden? Vilka jobb och vilket bostadsutbud finns för nyutexaminerande?
  4. Stärker stadskärnas serviceupplevelse – Många studenter har extrajobb – hur kan det bidra till stadens utbud och serviceupplevelse?
  5. Är i rörelse – Studenter har generellt sett inte tillgång till bil. Hur ser tillgängligheten till och från stadskärnan ut?
Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se