Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 träder en ny lag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Detta är något som vi på Fastighetsägarna välkomnar. Ett uttalat kommunalt ansvar för att samordna och stärka det brottsförebyggande arbetet kommer att öka förutsättningarna för samverkan och öka tryggheten på platser och i våra städer.

Vi anser dock att samverkan mellan kommuner, fastighetsägare och andra aktörer även fortsättningsvis måste bygga på frivillighet och de lokala förutsättningarna för att bli framgångsrika. Det är därför viktigt att formerna för samverkan är flexibla och anpassas efter situationen i den enskilda kommunen eller bostadsområdet.

Kommunen har god lokalkännedom och kan göra såväl effektiva punktinsatser, som mer långsiktiga brottsförebyggande insatser i arbetet med stadsplanering. Men det är viktigt att polisen även fortsättningsvis tar huvudansvar för att förebygga brott. En lokalt närvarande och väl förankrad polis är avgörande för att skapa säkra och trygga bostadsområden, stadskärnor och handelsplatser.

I ett samhälle som drabbas av brott behöver fler åtgärder sättas in samtidigt. Satsningar behövs på polisen och andra rättsvårdande myndigheter samtidigt som ett långsiktigt arbete måste bedrivas för att stärka skola och socialtjänst och motverka segregation och utanförskap. Hyresgäster, bostadsrättshavare, näringsidkare och fastighetsägares anställda har rätt att känna sig trygga i de områden där de bor och verkar.

I samverkan med övriga aktörer kan fastighetsägare bidra med mycket i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och det finns en stor förmåga och vilja att skapa attraktiva och trygga platser samt stärka säkerheten i och omkring fastigheter.

Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se