En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för en hel kommun

Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR Värmland.

Stadskärnan är ett nav för hela kommunen. Om den upplevs som attraktiv och levande skapar det förutsättningar för hela kommunens utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att vi tillsammans arbetar proaktivt för att skapa ett efterfrågat utbud både i lokalerna och gaturummet.

För Fastighetsägarna som branschorganisation och för våra medlemmar, privata och allmännyttiga fastighetsbolag, är stadsutveckling en högt prioriterad fråga. Att delta i utvecklingen av attraktiva och trygga platser i närheten av sina fastigheter är en självklarhet för de allra flesta fastighetsägare och en nödvändighet för att behålla, och få nya, kunder/hyresgäster.

En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för en hel kommun och kan vara en avgörande faktor när människor väljer att bosätta sig i en kommun. En attraktiv stadskärna bidrar även till att ökade flöden av människor, större efterfrågan på lokaler, ett större utbud av verksamheter och så är den positiva spiralen i gång. Att åstadkomma en positiv spiral handlar om dedikerat, inkluderande och långsiktigt samverkansarbete. Det är aldrig en slump att vissa stadskärnor anses vara attraktivare än andra, eller vinner utmärkelser som Årets stadskärna.

Vi behöver fokusera på hur vi kan öka antalet besökare, locka fler etableringar och skapa fler besöksanledningar till stadskärnan. Alla stadskärnor har olika förutsättningar och det finns inte ett recept för att lyckas men det finns många goda välbeprövade delmoment att ta efter:

• Genom samverkan med aktörer på platsen, ta fram en långsiktig vision och handlingsplan för utvecklingen av stadskärnan. Utgå från vad som gör staden unik och förstärk det.

• Utse en samverkansplattform som samlar alla parter, fastighetsägare, kommun och övrigt näringsliv, och som får uppdrag och mandat till genomförande.

• Stadslivspolicy i stället för handelsstrategi. Ett bra helhetserbjudande med en mix av verksamheter stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln. Låt nya verksamheter som kultur och tjänster ta mer plats.

• Gröna och vattennära ytor är viktiga – men lika viktigt är att de fylls med innehåll och aktiviteter. Det handlar dels om att tillgängliggöra och ge aktörer möjlighet att nyttja dessa ytor.

• Förtäta stadskärnan på ett hållbart sätt med arbetsplatser och bostäder.

Våra stadskärnor har stor potential att få en positiv utveckling, men ingen aktör kan genomföra det ensam – samverkan under en tydlig gemensam målbild är en förutsättning.

Av: Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR Värmland

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se