“Vi bygger för framtida behov”

Lövenstrand och Nedre Fryken.

Kil är en ort som växer, där prognoserna tyder på en ökad befolkningsmängd de kommande åren. Därför har kommunen storsatsat och tagit fram översiktsplaner som sträcker sig fram till 2040 med bland annat runt 1 000 bostäder, samtidigt som man pekat ut flera områden som potentiella industrimarker.

KIL. Prognosen för befolkningsökningen fram till 2030 ser positiv ut för Kils kommun. Därför har Kils kommun tagit fram flera översiktsplaner för att skapa fler bostäder i kommunen för att främja utvecklingen, samt en strategisk plan för infrastruktur.

– Totalt i hela planarbetet är det 1 000 bostäder. Behovet vi ser idag är mot 500 nya bostäder till 2040, säger Alija Tandirovic, myndighetschef Kils kommun.

Förhoppningen är att befolkning ska fortsätta växa, genom att göra hela kommunen mer attraktiv att både flytta till och verka i. Därför har de bland annat tagit fram översiktsplaner med fokus på landsbygdsutveckling. Förhoppningsvis blir de antagna innan sommaren.

– Vi har haft en bred medborgardialog där även barn deltog i upp till årskurs sex deltog.

Responsen har varit god med förslag på allt från trafiksäkerhet till serviceutveckling inom skolområdet.

Flerfamiljshus

Kommunen har även två fördjupande översiktsplaner för Nedre Fryken och för Kils tätort.

– Nedre Fryken, där vill vi växa mest. Det är ett attraktivt område. Där kommer det bli bortåt 500 bostäder, blandade, men mest villor. Där tas beslut om antagning i början av mars.

I Kils tätort handlar det mestadels om verksamhetsutvecklingar, då mycket redan är bebyggt.

– Där är vi framme vid att lägga ut förslaget på samråd.

Alija Tandirovic, myndighetschef.

Ett förslag om bygglov för ett flerfamiljshus på Storgatan är dock inne. Det är Kilsbostäder som vill bygga ett hus med 29 lägenheter, med tanken att ha Folktandvården i bottenplan.

– Det är ett stort projekt. Sedan har vi flera förslag på att förbättra Storgatan med bland annat fler parkeringar.

Även ett nytt äldreboende, nya Sannerudshemmet, ska byggas med 80 platser varav det gamla ska rivas etappvis.

– Vi bygger för framtida behov. Det vi diskuterar nu är en ny förskola i Fagerås. Det är under utredning med planering av vart den ska ligga. Tanken är att den ska ersätta de befintliga förskolorna och ha en som fyller behoven.

Utpekad industrimark

Sedan finns planer för uppåt 60 villatomter på Dikartorp, som ligger vid östra sidan av Lövenstrandsområdet. Även i norra Kilslund finns ett utpekat område med möjligheter för villor eller radhus.

Kommunen har dessutom en detaljplan på gång för 17 hektar industrimark som kan bebyggas inom kort. Även i Fagerås och Högboda finns mark utpekad som industriområde om intresse finns. Sedan finns det även planer på att bygga ett logistikcenter.

– För det har vi pekat ut mark i Epadalen. Där är det skogsmark så blir inga konflikter. De behöver 100 hektar vilket inte är några problem, det känns perfekt. Vi för en dialog med Trafikverket om det.

Med de utpekade industrimarkerna ser de möjligheter med att fler företag kan etablera sig i Kil, vilket i sin tur lockar fler att även bosätta sig i kommunen. – Det är första gången vi jobbar såhär strategiskt. Vi tittar på allt – befolkningsökning, infrastruktur etcetera, säger Alija.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se